// Friidrottsanmälan.se
   
 
 
P11 60 m2018-05-27
Jan Gluszek 08 SWE Linköpings GIF
P11 200 m2018-05-27
Jan Gluszek 08 SWE Linköpings GIF